ca


El jaciment


Resultats de la prospecció amb georadar sobre part del territori BCIN de les Masies de Sant Miquel, extretes les graelles, són confirmades en el camp. 
Part de la muralla i cases adossades a aquesta, excavades amb profunditat per confirmar potencial estratigràfic.
Part de la muralla i cases adossades a aquesta, excavades amb profunditat per confirmar potencial estratigràfic.
Altra part de la graella de la ciutat i muralla en prospecció.
Altra part de la graella de la ciutat i muralla en prospecció.
Fossat a doble nivell amb quasi 4 m de fondària fins a arribar a roca mare.
Fossat a doble nivell amb quasi 4 m de fondària fins a arribar a roca mare.

Fotografia àrea realitzada pel Jaume Noguera

Tribuna d'Arqueologia 2020/2021 -La ciutat ibèrica de les Masies de Sant Miquel. Estat de la qüestió

Conferenciants: Jordi Morer de Llorens, David Asensio Vilaró, Joan Sanmartí Grego 

 Moderadora: Maria Adserias Sans 

El jaciment ibèric de les Masies de Sant Miquel (Banyeres del Penedès) se situa en una posició central del pla del Penedès i, sens dubte, es pot definir com una ciutat que exercia la funció de capitalitat del sector oriental de la Cessetània. Gràcies a diverses actuacions anteriors al 2018 ja hi havia elements suficients per suposar l'existència d'un assentament ibèric d'entitat considerable (4,5 ha) a les Masies de Sant Miquel -de segon ordre, sols per darrere de Tarragona en l'escala de dimensions de l'antiga Cessetània- i en un estat de conservació excepcional. 

Entre els anys 2018 i 2020 s'hi han desenvolupat treballs de prospecció (una de pedestre intensiva i una altra de geofísica) i dues campanyes d'excavació en extensió, que han permès constatar l'existència d'una trama urbana ben organitzada i d'un poderós sistema defensiu, segurament d'influència cartaginesa. 

També s'ha pogut comprovar l'estat de conservació excepcional de l'assentament (entre 3,5 m i 4 m de potència estratigràfica i de conservació de determinats murs) i la inexistència de fases constructives posteriors importants. Es tracta, doncs, d'un dels conjunts arqueològics d'època ibèrica més importants i ben conservats, i no solament a Catalunya, amb un potencial informatiu enorme pel que fa a la història i la civilització d'aquest període i amb una importància patrimonial extraordinària que permetrà incloure'l, quan estigui excavat i condicionat adequadament, en qualsevol projecte de valoració del territori.


Documents i articles

 sobre el jaciment 

i la necròpolis