es

Términos y condiciones para hacerse socio

 Protecció de dades: En compliment de Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i del Reglament Europeu RGPD 679/2016 us informem que les dades estan sent objecte de tractament per part d'ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) - G09947995, amb la finalitat de: • Cobrament de quotes pertinents • Inscripció a l'associació (fer-se soci de l'entitat) • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments. • Enviament d'informació per correu electrònic sobre actuacions i serveis de l'empresa, realitzant activitats pròpies. La base jurídica del tractament és el compliment de la legislació vigent. Es preveuen cessió de dades a bancs i entitats financeres. Per exercitar els vostres drets podeu dirigir-vos a ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP), Domiciliada C/ SANT MIQUEL 21 - (43711) BANYERES DEL PENEDES, o bé per email a CONTACTE@CIUTATIBERA.COM, amb la finalitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, i a no ser objecte de decisions automatitzades, indicant com a Assumpte: "Drets Llei Protecció de Dades", i adjuntant fotocòpia del seu DNI.


AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT D'IMATGES

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES (ACIBP) - G09947995 disposarà d'un espai publicitari en format físic o web, on informarà i farà difusió de les seves activitats. Es podran publicar imatges en què apareguin individualment o en grup, persones físiques, vinculades de qualsevol manera a aquesta associació, realitzant les seves activitats pròpies. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES d'acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i de el Reglament Europeu RGPD 679/2016, demana el consentiment exprés als possibles afectats per poder publicar fotografies en què apareguin les seves imatges en què aquests siguin clarament identificables.

En compliment de Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i de el Reglament Europeu RGPD 679/2016 l'informem que la imatge està sent objecte de tractament per part de ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES, amb la finalitat de publicar imatges en què apareguin individualment o en grup, persones físiques, vinculades de qualsevol manera a aquesta empresa esmentada anteriorment, realitzant les seves activitats pròpies. La base jurídica del tractament és el compliment de la legislació vigent. No es preveuen cessions i / o transferències internacionals de dades. Per exercitar els seus drets pot dirigir-se a ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CIUTAT IBERA DE BANYERES DEL PENEDES, Adreça: Domiciliada C/ SANT MIQUEL 21 - (43711) BANYERES DEL PENEDES, o bé per email a CONTACTE@CIUTATIBERA.COM, per tal d'exercir els seus drets d'accés, rectificació , supressió (dret a l'oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, i a no ser objecte de decisions automatitzades, indicant com Assumpte: "Drets Llei Protecció de dades", i adjuntant fotocòpia del seu DNI.